3d book show & workshops for children
Blog

3d book show & workshops for children


CK Zamek, Poznan, Poland
19 Art Biennale for Children

Fairy Tale of a Man Named Ram Tam Tam
Exhibition 3 – 8 June 2013, CK Zamek, Poznań
Fairy Tale of a Man Named Ram Tam Tam is a book in the space, interactive project for active perception of the action. The book has a structure of an analog hypertext. Physical entering into the fairy allows the reader to take part in a journey together with the main character of the story. Moving between chapters the reader discovers another lands. Their attributes are presented into seven fish tanks and available to the reader directly while reading. Thanks to the haptic elements, projections and the narrator participation in the project foresees of the blind and deaf kids.

Bajka o Człowieku Zwanym Ram Tam Tam
Wystawa 3 – 8 Czerwca 2013, CK Zamek, Poznań
Bajka o Człowieku Zwanym Ram Tam Tam to książka w przestrzeni, interaktywny projekt pozwalający na czynny odbiór przebiegu akcji. Książka ma strukturę hipertekstu analogowego. Wchodząc do bajki czytelnik fizycznie wyrusza w podróż wspólnie z głównym bohaterem opowieści. Przemieszczając się pomiędzy rozdziałami odkrywa kolejne krainy. Ich atrybuty umieszczone są w 7 akwariach i dostępne dla czytelników bezpośrednio podczas lektury. Dzięki elementom haptycznym, projekcjom i narratorowi projekt przewiduje uczestnictwo dzieci niewidomych i niesłyszących.


 

 

The Story of the Fifteen Characters and a Piece of String
Literary and Artistic Workshops
3 – 8 June 2013, Centrum Kultury Zamek, Poznań
Writers: Małgorzata Dawidek Gryglicka
Lead: Małgorzata Dawidek Gryglicka, Joanna Roszak, Luiza Niedźwiecka
Numbers of participants: max. 15 [group closed]
Duration of the workshop: about 75 minutes.
Age of participants: 11 – 14 year old.
Time: 9.00 am, 17.00
Description: The workshop is common building of the story. Each of the participants becomes both an author and the hero who has an impact and influence on the course of an action. History is created in real time. A participant may be inspired by the proposed objects. One of that could be an attribute base on that a participant could built the character – gets it traits and active inclusion into the story created by himself and the group. The titled ‘string’ will allow us to plot the paths of our thinking during work.
The effect of the workshop is not material. It assumes the live created history of hypertext structure. It is oriented on process, creative thinking, reactions to the proposals of other participants of workshops, and enter your own thread in a common story.
Video recording workshop allows prepare a film which will summarize common work and created history.
Aims: The main aim of the workshop is to create a common field for communication for all workshop’s participants, the emphasis on creative thinking and paying attention to the different perspectives in the creation and reception of literature. During common work participants will be able to develop both individual creative decisions and react to the decisions of others. An equally important aim is to learn the basic principles of construction and novel structures and work with texts created directly by the participants.
Opowieść na Piętnastu Bohaterów i Kawałek Sznurka
Warsztat literacko-artystyczny
Scenariusz: Małgorzata Dawidek Gryglicka
Prowadzenie
: Małgorzata Dawidek Gryglicka, Joanna Roszak, Luiza Niedźwiecka
Ilość uczestników
: max. 15 [grupa zamknięta]
Czas trwania warsztatu: około75 min.
Wiek uczestników: 11 – 14 lat
Termin: 3-8 czerwca 2013
Godziny warsztatów: 9.00, 17.00
Miejsce: CK Zamek, Poznań
Warsztaty będą prowadzone w języku polskim
Rejestracja na stronach Biennale Sztuki dla Dziecka
Opis: Warsztat polega na wspólnym budowaniu opowieści. Każdy z jego uczestników staje się zarówno autorem, jak i bohaterem mającym wpływ na przebieg tworzonej wspólnie akcji. Historia powstaje w czasie realnym. Uczestnik może inspirować się zaproponowanymi przedmiotami, z których wybiera jeden, będący atrybutem budowanej przez niego postaci. Tworzenie postaci polega na nadaniu jej cech charakteru oraz aktywnym włączeniu w tworzoną przez siebie i kolegów historię. Tytułowy sznurek pozwoli nam wykreślić tory naszego myślenia podczas pracy.
Efekt warsztatu nie jest materialny. Zakłada powstawanie (live) historii o strukturze hipertekstowej. Jest zorientowany na proces, myślenie kreatywne, reakcje na propozycje innych uczestników i wpisanie własnego wątku we wspólną opowieść.  
Rejestracja wideo warsztatu pozwoli na przygotowane filmu podsumowującego wspólną pracę i stworzoną historię.
Cele: Głównym celem warsztatu jest wytworzenie wspólnego pola komunikacji dla wszystkich uczestników warsztatu, położenie akcentu na myślenie kreatywne i zwrócenie uwagi na zróżnicowane perspektywy w tworzeniu i odbiorze literatury. Podczas wspólnej pracy uczestnicy będą mogli zarówno wypracować indywidualne decyzje twórcze, jak i reagować na decyzje innych osób. Równie ważnym celem jest poznanie podstawowych zasad budowy i struktur powieści oraz praca z tekstem autorstwa samych uczestników warsztatu.


Special thanks to
Marta Trzeciak, coordinator and curator of the project.
Dominika Mroczek, who beautiful translated the story into sign language.
Piotr Dąbrowski, an actor from The New Theatre in Poznan, who admirable read the story.
Martyna Radom, who was responsible for presenting an exhibition for viewers.
Volunteers, they have done that the assembly has been made so capably, efficiently and expeditiously!
Luiza Niedźwiecka-Kowalonek and Joanna Roszak for supporting me and excellent work during workshops.